wersja_pelnokolorowa v9 bez WMSzanowni Państwo,pragniemy przypomnieć, że Prezydent Miasta Płocka ogłosił 11 konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenia znajdą Państwo na stronie internetowej: http://plock.eu/pl/trwajace.html

Wzór oferty oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo: http://plock.eu/pl/druki_i_formularze.html

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentów.

WAŻNE!!!

Oferty przez Państwa napisane prosimy przynosić osobiście do Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22, bądź za pośrednictwem poczty przesyłać na adres ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock.

Terminy nadsyłania przez Państwa zgłoszeń w poszczególnych konkursach przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Konkurs w zakresie:

Termin składania dokumentów

1

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

9 grudnia 2014 roku

2

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W LATACH 2015-2017

10 grudnia 2014 roku

3

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W LATACH 2015 – 2017

10 grudnia 2014 roku

4

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; W LATACH 2015 – 2017

10 grudnia 2014 roku

5

POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU NA TERENIE MIASTA PŁOCKA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ROKU 2015

10 grudnia 2014 roku

6

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W LATACH 2015 – 2017

10 grudnia 2014 roku

7

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2015 R

10 grudnia 2014 roku

8

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI W 2015 ROKU

10 grudnia 2014 roku

9

TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2015 R.

10 grudnia 2014 roku

10

ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

10 grudnia 2014 roku

11

NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

10 grudnia 2014 roku