celem działalności Banku Żywności inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszania obszarów biedy i niedożywienia grup społecznych oraz niedopuszczanie do marnotrawienia żywności. Pozyskujemy i racjonalnie wykorzystujemy żywność na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonej odrzuceniem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja osób zagrożonych,
Bank osiąga swój cel poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek żywności, edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia, wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowanie żywności szczególnie na obszarach zagrożonych bezrobociem, działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi banku, współdziałanie i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej i innych podmiotów. Wypracowujemy reguły współpracy z administracja rządową i samorządami, organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności. Wyszukujemy rezerw żywnościowych, gromadzimy je i rozdzielamy świadcząc pomoc potrzebującym.
Wspieramy organizacje i instytucje zajmujące się dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej
Przy BŻ działa Centrum Wolontariatu, które prowadzi Klub Integracji Społecznej. Odbywają się w nim szkolenia , spotkania integracyjne, zajęcia warsztatowe dla Wolontariuszy, który w oparciu o Umowy na świadczenie pracy wolontarystycznej mamy 101 osób, zas wolontariuszy akcyjnych współpracuje z nasza organizacją 600 osób.