Powołaniu Fundacji Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS przyświecała idea działań prospołecznych i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na rozwój społeczny. Organizacja została powołana przez osoby doświadczone w działalności społecznej. Głównymi celami Fundacji są: 1. Realizacja działań edukacyjnych zgodnych z potrzebami współczesności 2. Popularyzowanie idei nowoczesnej edukacji i kształcenia ustawicznego 3. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 4. Wspieranie rozwoju rodziny i wzmacnianie współpracy międzypokoleniowej 5. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet 6. Promocja idei trójsektorowego zarządzania 7. Rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego 8. Pielęgnowanie postaw patriotycznych 9. Propagowanie rządów prawa oraz społecznej kontroli instytucji publicznych 10. Szerzenie idei tolerancji i irenizmu Powyższe cele Fundacja osiąga poprzez realizację projektów promujących inicjatywy społeczne, którym ma towarzyszyć działalność edukacyjna. Projektowane działania mają wskazywać wzorce godnego, świadomego, satysfakcjonującego życia.