Celem Fundacji jest budowanie i wzmacnianie otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjowanie, wspieranie i realizowanie różnorodnych form aktywności społecznej.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności, upowszechnianie zasad wolności, sprawiedliwości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i równouprawnienia,
2) kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
4) działania na rzecz rozwoju i poprawy jakości procesów kształcenia dorosłych, młodzieży i dzieci, nabywania praktycznych umiejętności oraz kształtowania postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego i e-learning’u,
5) przygotowywanie do aktywności na rynku pracy, w tym promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą,
6) prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej obywateli,
7) inicjowanie i wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży m.in.: poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
8) aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie w przechodzeniu na otwarty rynek pracy, rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych,
9) nawiązywanie współpracy oraz podejmowanie działań na rzecz innych organizacji pozarządowych.
10) podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
11) inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i przeciwdziałających uzależnieniom,
12) tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych,
13) prowadzenie działań o charakterze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
14) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej,
15) inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, edukacji ekologicznej oraz promocji zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia,
16) podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych społecznie,
17) prowadzenie działalności wydawniczej.