Cele Stowarzyszenia i środki działania:
1. Propagowanie i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski oraz wspieranie działań innych podmiotów i osób w tej dziedzinie.
2. Propagowanie wzorów postaw etycznych i obywatelskich Żołnierzy podziemia niepodległościowego.
3. Wspieranie patriotycznego wychowania i edukacji młodzieży.
4. Upamiętnianie ważnych wydarzeń oraz osób w historii Narodu Polskiego.
5. Pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zakładane cele Stowarzyszenie osiągać będzie poprzez:
1. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i środowiskami na rzecz popularyzacji i poszerzenia wiedzy o historii Rzeczypospolitej.
2. Organizację rajdów, marszów, konkursów, warsztatów, odczytów, wykładów, wystaw oraz innych imprez upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.
3. Badania oraz gromadzenie materiałów archiwalnych, opracowania popularyzatorskie, publikacje i inne formy działań wpływających na stan wiedzy historycznej.
4. Organizowanie i wspieranie działalności propagującej wiedzę na temat historii Rzeczypospolitej.
5. Wspieranie badań naukowych oraz działań upamiętniających postaci i wydarzenia historyczne. Badanie genealogii i heraldyki.
6. Działalność publicystyczną, wydawniczą i informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.