Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” jest organizacją pożytku publicznego, działa na terenie Płocka i subregionu płockiego od 1993 r. Misją Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, kreowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.
Realizując misję, Stowarzyszenie prowadzi:
1/ Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej, w którym specjalistyczną pomoc (rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), w ramach wczesnej interwencji ,otrzymują dzieci niepełnosprawne od urodzenia do 7 roku życia, a ich rodziny wsparcie psychologiczne.
2/ Warsztat Terapii Zajęciowej , w którym prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie . Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach: krawiecko, rękodzieła, technik różnych.
3/ Poprzez projekty, w ramach których pozyskujemy środki finansowe ze źródeł publicznych: PFRON, Urzędu Miasta Płocka, Urzędu Wojewódzkiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekty dot. m.i. realizacji praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale asystenta/ trenera pracy, przy wsparciu doradcy zawodowego i psychologa.