Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dla m. st. Warszawy w dniu 11 września 2014 roku i powstało jako zrzeszenie osób związanych dla działania na rzecz rozwoju koszykówki w Płocku i regionie płockim. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy o kulturze fizycznej i Statut stowarzyszenia.

Zorganizowana Grupa Basketu swą działalność skupia przede wszystkim na:

– organizacji bezpośredniej lub pośredniej rozgrywek w koszykówkę na terenie swego działania oraz opracowywanie systemów i zasad prowadzonych rozgrywek

– organizacji szkoleń dla środowisk związanych z koszykówką w tym dla zawodników, działaczy i sędziów

– popularyzacji i szeroko pojętej promocji koszykówki

– prowadzeniu ewidencji członków, licencji zawodników, sędziów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji celów statutowych

– prowadzeniu działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł

– wspieraniu finansowym szkolenia oraz szkoleniu różnych grup zainteresowanych koszykówką

– współpracy z klubami sportowymi i podmiotami zainteresowanymi koszykówką

– wydawaniu materiałów reklamowych: broszur, informatorów, książek, wydawnictw multimedialnych, gadżetów itp. promujących koszykówkę i Stowarzyszenie

–  działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia: wyjazdy na mecze ligowe i turnieje koszykówki, spotkania ze znanymi sportowcami, spotkania towarzyskie