Uczestnicy:

I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie.
II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.

Przedmiot: inicjatywy lokalne przedstawione w formie prezentacji multimedialnej lub filmu – na płycie DVD, CD.
Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.

Nagrody w 2 kategoriach: 6 nagród – statuetek z napisem – Laureat konkursu – Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej oraz nazwą konkursu, organizatora oraz MPiPS – FIO.

Termin:

 • maj 2015r. – ogłoszenie
 • grudzień 2015r. – rozstrzygnięcie konkursu

Termin: Zgłoszenia do 10 listopada 2015r.

Cele konkursu:

 • promocja wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej,
 • stworzenie bazy dobrych praktyk wolontariackich i ich promowania w środowisku lokalnym.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Kategorie konkursowe:

 • I grupa – wolontariat indywidualny
 • II grupa – wolontariat grupowy

Do konkursu można będzie zgłaszać inicjatywy wolontariackie rozumiane jako:

 • współpraca na zasadzie wolontariatu z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną w celu realizowania projektów/inicjatyw na rzecz dobra wspólnego,
 • realizowanie działalności społecznej przez grupę nieformalną w środowisku lokalnym,
 • wszechstronne działania realizowane na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu kultury, pomocy, edukacji, poradnictwa, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin,
 • działania zakładające zarówno długotrwałą współpracę z organizatorem wolontariatu, jak i jednorazowe wsparcie.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać:

 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje państwowe;
 • instytucje samorządowe;
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
 • wolontariusze (możliwe będzie zgłoszenie własnej kandydatury).

Można będzie zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów pod warunkiem, że zgłaszający składa oddzielny wniosek zgłoszeniowy na różne realizowane przez siebie działania, z których każde jest związane z inną formą działalności wolontariackiej.

Do konkursu można będzie zgłosić działania już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji lub realizowane cyklicznie.

Zgłoszenie do konkursu:

-> Wolontariat indywidualny – pobierz …

-> Wolontariat grupowy – pobierz …

Wyboru zwycięzcy spośród nominowanych dokona Kapituła Konkursu powołana przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.